Хостинг ТаймВэб - Опережая время. Удобные и выгодные тарифы на надежный хостинг. Экономия при оплате, бесплатные домены, подарки.
 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда >> Види і системи освітлення

Характеристика технічного посвідчення вантажо-підіймальних машин. Аналіз травматизму при експлуатації підіймально-транспортних машин в різних галузях промисловості. Вплив робочого освітлення на безпечність і продуктивність праці, його види та системи.

Дата выполнения: 10.09.2009
Размер оригинального RTF-файла: 123,34 кБ, в архиве 15,52 кБ
Тип работы: контрольная работа

Похожие работы:

 1.  Функції адміністративного управління, Лекция, добавлена 20.09.2008
  Суть і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління. Поділ і спеціалізація праці у виробництві і управління ним. Виробнича система та організаційна структура підприємства. основними функції: планування, організації, мотивацію, контроль.
 2. Методика визначення припустимої концентрації шкідливих речовин у робочій зоні при відсутності вентиляції. Розрахунок фактичної освітленості приміщення. Сутність, призначення, особливості встановлення, розміщення і використання заземлення електроустановок.
 3.  Безпека праці у виробничих приміщеннях, Контрольная работа, добавлена 20.01.2010
  Визначення необхідності примусової вентиляції, сумарного рівня шуму у виробничому приміщенні та зниження шуму після використання облицювання. Розрахунок освітленості робочого місця, аналіз запилення повітряного середовища. Аналіз виробничого травматизму.
 4.  Освітлення виробничого приміщення, Контрольная работа, добавлена 04.06.2009
  Розрахунок освітленості виробничого приміщення та безпосередньо робочого місця методом коефіцієнта використання світлового потоку. Параметри електричної схеми захисного занулення. Проект розміщення робочих місць, обладнаних комп’ютерною технікою.
 5.  Освітлювальна мережа свинарника-маточника, Курсовая работа, добавлена 25.12.2008
  Розрахунок робочого освітлення приміщення для свиноматок з поросятами та інших господарських приміщень. Вибір напруги та схеми живлення. Розмітка на плані приміщення місць установки світильників, розеток, вимикачів. Вибір пускової і захисної апаратури.
 6.  Оптимальний варіант сенсорної лабораторії, Контрольная работа, добавлена 11.09.2008
  Сенсорний аналіз як органолептична оцінка якості харчових продуктів із застосуванням методів і умов, що гарантують точність і відтвореність результатів. Загальні вимоги до приміщень сенсорної лабораторії, її оснащення. Вимоги до дегустаційного залу.
 7. Проведення земельних робіт при влаштуванні перетину. Визначення обсягів земляних робіт із вилучення ґрунту для влаштування дорожніх одягів. Ступінь розпушування ґрунту залежно від типу, врахування його значень при влаштуванні дорожнього одягу.
 8. Властивості і застосування трифазних кіл при з’єднанні джерела і споживачів трикутником. Робота трифазних кіл при рівномірному і нерівномірному навантаженні фаз, при обриві фази або одного із лінійних проводів, при навантаженні фаз активними опорами.
 9.  Захоплення на базі екскаватора одноковшового, Дипломная работа, добавлена 28.11.2008
  Огляд конструкції машини і технології виконання робіт. Розрахунок екскаватора ЕО-4321 з робочим обладнанням захват. Об'ємний гідропривід екскаватора. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори на робочому місці. Розрахунок річного економічного ефекту.
 10.  Розрахунок електричної частини підстанцій, Курсовая работа, добавлена 07.05.2009
  Розрахунок електричних навантажень та побудова графіків навантаження підстанції. Вибір потужності трансформаторів підстанції та перевірка їх по навантажувальній здатності. Розрахунок струмів короткого замикання та вибір струмообмежувальних реакторів.

Содержимое работы (только текст)

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледж

Контрольна робота

з дисципліни “Основи охорони праці”

( шифр 8211 )

Виконав :

студент групи Пзс-604

ГОРПИНИЧ

Олександр Олександрович

Перевірив :

викладач

ТАРАСЮК Валерій Васильович

м . Бердичів

2008 р .

Зміст

1. Надати характеристику технічному опосвідченню вантажо-під ' ємних машин

2. Вплив робочого освітлення на безпечність і продуктивність праці

3. Види і системи освітлення

Список використаної літератури

1 . Надати характеристику технічному посвідченню вантажо-під ' ємних машин

Усі підіймально-транспортні машини в залежності від свого призн а чення можна поділити на дві групи

транспортувальні ;

вантажопідіймальні машини .

До транспортувальних машин можна віднести елеватори, конвеєри та інше .

Вантажопідіймальні машини можна класифікувати як підіймачі та кр а ни .

Серед підіймачів найбільш поширені - ліфти, електро та автонавантажувачі .

Серед вантажопідіймальних кранів широко використовуються :

баштові крани ;

козлові крани ;

мостові крани ;

кран-балки

електроталі .

Аналіз травматизму при експлуатації підіймально-транспортних машин в різних галузях промисловості показує, що більшість неща с них випадків, а серед них - з важким наслідком, - припадає на роботи при виконанні котрих використовуються вантажопідіймальні маш и ни .

Робоча зона вантажопідіймальних машин є небезпечною зоною . Вона є джерелом виробничої небезпеки для обслуговуючого персон а лу та сторонніх осіб, котрі можуть опинитися тут . Робота біля вантажопідіймальних та транспортних машин є джерелом підвищеної небезпеки, тому що виконувати роботи за допомогою цих машин можна лише знаходячись в середині зони їхньої дії .

Небезпеки, з котрими стикаються люди, пов’ язані переважно з нен а вмисним контактом з рухомими частинами обладнання та можливими удар а ми від предметів, що подають, а також при висипанні частини вантажу і з падінням самого обладнання . Це стосується і самохідного обладнання, котре нерідко переміщується з великою швидкістю . В цьому випадку додається наїзд та удар при зіткненні .

Особливістю підіймально-транспортних машин є переміщення цих машин та вантажів, котрі ними переміщуються . Конструкція підіймально-транспортних машин містить велику кількість рухомих частин . Це зумовлює їх потенційну травмонебезпечність .

Під час роботи вантажопідіймальних кранів велика імовірність динамічного впливу на елементи будівельних конструкцій . Внаслідок обриву канатів та ланцюгів, за котрі підіймається вантаж, можливі важкі наслідки : руйнування крана при перевантажені або втраті стійкості, " набігання " ва н тажу на елементи конструкції крана або й о го зісковзування з вантажо-захоплювального пристрою .

До вантажопідіймальних кранів ставляться підвищені вимоги щодо міцності та надійності їх кінематичних ланок, а також їх стійкості . Оскільки керування більшістю кранів здійснюється з кабін, розташованих на них, та необхідно дотримуватись вимог щодо профілактики травматизму і загорань під час їх експлуатації . Актуальною є проблема забезпечення відповідних умов праці, зокрема о п тимальних або допустимих або допустимих значень параметрів мікроклімату, чистоти повітря робочої зони, освітлення, зниже н ня вібрацій та шуму .

Вантажопідіймальні крани повинні бути обладнані наступними запобіжними пристроями :

сигналізацією ;

кінцевими вимикачами для автоматичної зупинки механізмів п е ресування крану ;

обмежувачем вантажопідйомності ;

обмежувачем та вказівником висоти підіймання стріли ;

обмежувачем висоти підіймання гака ;

обмежувачем повороту башти ;

обмежувачем пересування крана ;

протиугінними пристроями ;

показником нахилу ( нахиломір );

анемометрами ;

звуковим сигналізатором небезпеки наближення до ЛЕП .

2 . Вплив робочого освітлення на безпечність і продуктивність праці

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу, переміщення людей, руху транспорту і є обов‘ язковим для всі х виробничих приміщень .

Найменша освітленість робочих поверхонь у виробничих приміщеннях регламентується СНиП П-4-79 і визначається, в основн о му, характеристикою зорової роботи . Норми носять міжгалузевий характер . На їх основі, як прав и ло, розробляють норми для окремих гал у зей промисловості .

В СНиП Н-4-79 вісім розрядів зорової роботи, із яких перших шість х а рактеризуються розмірами об'єкту розпізнавання . Для І - V розрядів, які окрім того мають ще і по чотири підрозряди ( а, б, в, г ), нормовані значення зал е жать - не тільки від найменшого розміру об'єкта розпізнавання, але і від ко н трасту об'єкта з фоном та характеристики фону . Найбільша нормована освітленість складає 5000 лк ( розряд Іа ), а найменша - ЗО лк ( розряд УІІІв ).

Серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм людини в процесі праці, світло займає одне з перших місць . Адже відомо, що майже 90% . всієї інформації про довкілля людина одержує через органи з о ру . Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в о с новному, залежить від напруженості процесів, що супрово д жують зорове сприйняття . До таких процесів відносяться адаптація, акомодація та конвергенція .

Адаптація - пристосування ока до зміни умов освітлення ( рівня освітленості ).

Акомодація - пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що знаходяться від нього на неоднаковій відстані за рах у нок

зміни кривизни кришталика .

Конвергенція - здатність ока при розгляданні близьких предметів займ а ти положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі .

Освітлення відіграє важливу роль у житті людини . Біля 90% інформації сприймається через зоровий канал, тому правильно вик о нане раціональне освітлення має важливе значення для виконання всіх видів робіт . Світло є не тільки важливою умовою роботи зорового аналізатора, але й біологічним фактором розвитку організму людини в цілому Для людини день і ніч, світло і темрява визначають біологічний ритм - бадьорість та сон . Отже, недостатня освітленість або її надмірна кількість знижують рівень збудженості центральної нервової системи і, природньо, активність усіх життєвих процесів . Раціональне освітлення є важливим фактором загальної культури в и робництва . Неможливо забезпечити чистоту та порядок у приміщені, в якому напівтемрява, світильники брудні або в занедбаному стані .

Стан освітлення виробничих приміщень відіграє важливу роль і для попередження виробничого травматизму . Багато невгасних випадків на виробницві стається через погане освітлення . Втрати від цього становлять досить значні суми, а, головне, людина може загин у ти або стати інвалідом . Раціональне освітлення повинно відповідати таким умовам : бути достатнім ( відповідним нормі ); рівномірним ; не утворювати тіней на робочій поверхні ; не засліплювати працюючого ; напрямок світлового потоку повинен відповідати зручному викона н ню роботи . Це сприяє підтримці високого рівня працездатності, зберігає здоров'я людини та зменшує травматизм .

За своєю природою світло - це видиме випромінювання електромагнітних хвиль довжиною від 380 до 780 нм ( 1 нм дорівнює 10~9 м ). Видиме світло ( біле ) є складовою цілого ряду кольорів, які залежать від до в жини електромагнітних хвиль : фіолетовий 380 ...4 50 нм ; синій 450 ...5 10 нм ; зелений 510 ...5 75 нм ; жовтий 575 ...6 20 нм ; червоний 620 ...7 50 нм . Випромінювання вище 780 нм називають інфрачервоним, нижче 380 нм - ультрафіолетовим .

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути трьох видів :

1 . Природне - це пряме або відбите світло сонця ( небосхилу ), що освітлює приміщення через сві тлові прорізи в зовнішніх огоро джувальних конструкціях .

2 . Штучне - здійснюється штучними джерелами світла ( лампами ро з жарювання або газорозрядними ) і призначене для освітлення приміщень у темні години доби, або таких приміщен ь, які не мають природного освітлення .

3 . Сполучене ( суміщене ) - одночасне поєднання природного і шту ч ного освітлення .

3 . Види і системи освітлення

Освітлення виробничих приміщень може бути природним, штучним і суміщеним . Освітлення називається суміщеним, коли в світлий час доби недостатнє за нормами природне освітлення допо в нюють штучним .

Природне освітлення має велике гігієнічне значення, яке полягає в сильній тонізуючій дії на організм людини .

Тривала відсутність природного ( сонячного ) світла гнітючого діє на психіку людини, сприяє розвитку почуття тривоги, знижує інтенсивність обміну речовин в організмі, послаблює реактивність організму, сприяє розвиткові короткозорості та втомлюваності . Тому санітарні норми передб а чають обов’ язкове природне освітлення усіх виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень, без якого можна обійтись тільки у виня т кових випадках . Наприклад, у приміщеннях, де обслуговуючий персонал в и робничим процесом ( на складах, які розміщуються в підвалах тощо ). У цих випадках влашт о вують електричне освітлення .

Природне освітлення може бути боковим - крізь світлові прорізи в зовнішніх стінах ; верхнім - крізь світлові ліхтарі в покрівлях, а також прорізи в місцях перепадів висот суміжних прильотів будівлі ; комбінованим - крізь прорізи для бокового і верхнього освітлення .

Для створення раціонального освітлення необхідно нормувати рівень освітленості на робочих поверхнях . Однак таке нормування природного світла викликало б великі труднощі, тому що освітленість коливається в дуже широких межах і залежить від пори року, дня, хмарності, відбиваючих вл а стивостей поверхні землі ( сніг, трав’ яний покрив, асфальт тощо ).

Штучне освітлення виробничих ділянок і будівель може бути загал ь ним, місцевим і комбінованим .

Загальне освітлення установлюють для створення необхідної освітленості по всьому виробничому приміщенню . Воно може бути як рівномірним ( при симетричному розташуванні світильників ), так і підсиленим на окремих ділянках виробничого приміщення за рах у нок їхнього локалізованого розташування . Загальне освітлення заст о совують у помешканнях, де за умовами роботи потрібна освітленість не більш 50 лк і де застосування місцевого освітлення пов’ язане з технічними труднощами .

Місцеве освітлення поділяють на стаціонарне і переносне . Викор и стання тільки місцевого освітлення в умовах промислових підприємств не допускається внаслідок того, що велика різниця в освітленості робочих місць і оточуючого їх простору створює перед у мови до виникнення нещасних випадків і зниження продуктивності праці . Переносне місцеве освітлення дозволяється тільки під час в и конання разових і періодичних робіт .

Комбіноване освітлення застосовують для створення високих рівнів освітленості на робочих поверхнях завдяки одночасному використанню си с теми загального і місцевого освітлення . Норми освітленості в експлуатаційних підприємствах цивільної авіації .

безпосередньо на робочих місцях . Застосування лише місцевоп освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого тра в матизму та професійних захворювань . За функціональним призн а ченням штучне освітлення поділяєтьс ! на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове . Робоче освітлення призначене для з а безпечення виробничого процесу, переміщення людей, руху тран с порту і є обов'язковим для всі х виробничих приміщень .

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у в и падках, коли раптове відключення робочого освітлення, та пов'язане з ним порушення нормального обслуговування обладнання може викликати вибух, пожежу, отруєння людей, порушення технологічного ! процесу . Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному ; освітленні повинна склад а ти 5% від нормованої освітленості робочого1 освітлення, але не менше 2 лк .

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення . Його необхідно влаштовувати в місцях, небезпечних для проходу л ю дей ;

в приміщеннях допоміжних будівель, де можуть одночасно знаход и тись більше 100 чоловік ; в проходах ; на сходових клітках, у в и робничих приміщеннях, в яких працює більше 50 чоловік . Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та на сходах при евакуаційному освітленні пови н на бути не менше 0,5 лк, а на відкритих майданчиках - не менше 0,2 лк .

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в нічний час спеціальним персоналом . Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на рівні землі .

Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як пр а вило, використовують частину світильників інших видів шту ч ного освітлення .

Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для працюючих . Воно сприятливо впливає на органи зору, стимулює фізіологічні процеси, підвищує обмін речовин та покращує розвиток .

Список використаної літератури

1. Джигерей В . Безпека життєдіяльності . - К ., 20 00 .

2. Желібо Є . П, Заверуха Н .М., Зацарний В .В. Безпека життєдіяльності . - К ., 20 02 .

3. Пістун І .П. Безпека життєдіяльності . - Суми, 2000 .

4. Бедрій Я .І., Геврик Є .О., Кіт І .Я., Мурін О .С., Єнкало В .М. Охорона праці . - Л ., 20 00 .

5. Гончарова Г .С. Охорона праці . - Х ., 19 94 .

 
 
copyright © 2010  - 2015 Free-Works.RU, info@Free-Works.RU
Free-Works.RU - скачать бесплатно рефераты, контрольные курсовые.
Контрольные работы, рефераты, шпаргалки, курсовые работы, дипломные работы, методички, лекции, учебные пособия.
Все абсолютно бесплатно и без регистрации!